Home » Tin tức » Sáng tạo những mô hình mới với AI tạo sinh: Vì một thế giới tốt đẹp hơn cho các nền tảng ủng hộ sự dân chủ

Sáng tạo những mô hình mới với AI tạo sinh: Vì một thế giới tốt đẹp hơn cho các nền tảng ủng hộ sự dân chủ

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai bài trình bày của Giáo sư Alex “Sandy” Pentland và Giáo sư Lily Tsai, Viện MIT tại Hội nghị Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) với chủ đề “Quản trị tương lai: Trí tuệ nhân tạo (AI), Dân chủ và Nhân loại” vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Các Giáo sư đã thảo luận về việc sử dụng AI theo cách cư xử mang tính xây dựng, đạo đức và dân chủ vì một thế giới và đời sống xã hội tốt đẹp hơn.

Alex Sandy Pentland (link Youtube)

Lily Tsai (link Youtube)

VLAB lược dịch

Nguồn: https://bostonglobalforum.org/news/creating-new-models-for-a-better-world-with-ai-generative-ai-for-pro-democracy-platforms/