Home » Videos » CEO Nguyễn Anh Tuấn: “Thay Vì Nói, Thảo Luận Thì Chúng Ta Cần Hành Động”

CEO Nguyễn Anh Tuấn: “Thay Vì Nói, Thảo Luận Thì Chúng Ta Cần Hành Động”

Bàn về cách tạo dựng vị thế và cơ hội cho Việt Nam trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu, ông Nguyễn Anh Tuấn, CEO Diễn đàn Toàn cầu Boston lưu ý cách tiếp cận mới: Kết hợp giữa trí tuệ tự nhiên, khoa học máy tính cũng như các hệ thống xã hội để có cách tiếp cận đặc sắc hơn, giải quyết được nhiều vấn đề hơn.