Home » Xã hội học thuật » Xếp hạng Đại học » Những trường đại học đa dạng sắc tộc nhất nước Mỹ

Những trường đại học đa dạng sắc tộc nhất nước Mỹ

Những trường cao đẳng và đại học này đứng đầu danh sách về sự đa dạng chủng tộc và dân tộc giữa các sinh viên.

Một số nghiên cứu về giáo dục và lực lượng lao động đã cho thấy mối tương quan giữa sự đa dạng về chủng tộc và sắc tộc với năng lực văn hóa, năng suất và sức sáng tạo. Trong báo cáo từ U.S. News, sự đa dạng sắc tộc tại các trường đại học được đánh giá theo thang điểm từ 0 – ít đa dạng nhất, đến 1 – đa dạng nhất. Dưới đây là 25 trường cao đẳng và đại học đa dạng sắc tộc nhất theo dữ liệu của U.S. News.

 

25. CUNY—Hunter College (NY)

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 31% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 30% người Châu Á, 21% da trắng, 11% da màu, 3% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 21, theo BXH các trường Đại học Khu vực phía Bắc

 

24. CUNY—Queens College (NY)

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á/ người Mỹ gốcTây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 30% người Châu Á, 30% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 22% da trắng, 9% da màu, 3% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 58 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Khu vực phía Bắc

 

23. Georgia Gwinnett College

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: da màu

Các nhóm sinh viên: 32% Da màu, 26% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 24% da trắng, 10% người Châu Á, 4% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 54 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Khu vực phía Bắc

 

22. Harvey Mudd College (CA)

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 26% da trắng, 24% người Châu Á, 21% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 10% các chủng tộc khác, 5% da màu

Xếp hạng của U.S. News: 29 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Khai phóng

 

21. Massachusetts Institute of Technology

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 33% Người Châu Á, 24% da trắng, 15% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 7% da màu, 8% các chủng tộc khác

Xếp hạng của US News: 2, BXH các trường Đại học Quốc gia

 

20. New York University

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 22% da trắng, 20% người Châu Á, 17% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 8% da màu, 4% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 25 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

19. University of Maryland, Baltimore County

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 35% da trắng, 23% người Châu Á, 21% da màu, 9% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 5% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 137 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

18. University of Massachusetts – Boston

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 34% da trắng, 19% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 18% da màu, 15% người Châu Á, 4% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 234 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

17. University of Silicon Valley (CA)

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 28% da trắng, 23% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 20% người Châu Á, 9% da màu, 8% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 21, BXH các trường Cao đẳng khu vực phía Tây

 

16. Vaughn College of Aeronautics and Technology (NY)

Chỉ số đa dạng: 0,74

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 31% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 16% người Châu Á, 16% da trắng, 15% da màu, 2% các chủng tộc khác, 1% người Mỹ gốc Ấn, 1% thuộc đảo Thái Bình Dương

Xếp hạng của U.S. News: 24 (đồng hạng), BXH các trường Đại học khu vực phía Bắc

 

15. CUNY—Baruch College (NY)

Chỉ số đa dạng: 0,75

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 34% da trắng, 27% người Châu Á, 19% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 9% da màu, 8% người Mỹ gốc Ấn

Xếp hạng của U.S. News: 14, BXH các trường Đại học khu vực phía Bắc

 

14. Johns Hopkins University (MD)

Chỉ số đa dạng: 0,75

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 27% người Châu Á, 24% da trắng, 18% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 8% da màu, 7% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 7 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

13. New York Institute of Technology

Chỉ số đa dạng: 0,75

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 25% người Châu Á, 24% da trắng, 22% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 11% da màu, 5% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 22 (đồng hạng), BXH các trường Đại học khu vực phía Bắc

 

12. Pacific Union College (CA)

Chỉ số đa dạng: 0,75

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 31% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 24% người Châu Á, 21% da trắng, 8% các chủng tộc khác, 7% da màu

Xếp hạng của U.S. News: 19 (đồng hạng), BXH các trường Đại học khu vực phía Tây

 

11. Rutgers University—Newark (NJ)

Chỉ số đa dạng: 0,75

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 32% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 20% da trắng, 19% da màu, 18% người Châu Á 2% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 115 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

10. University of Hawaii at Manoa

Chỉ số đa dạng: 0,75

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 35% người Châu Á, 23% da trắng, 17% thuộc đảo Thái Bình Dương, 16% các chủng tộc khác, 2% da màu, 2% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 1% người Mỹ gốc Ấn

Xếp hạng của U.S. News: 166 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

9. Stanford University (CA)

Chỉ số đa dạng: 0,76

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: Người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 28% da trắng, 25% người Châu Á, 18% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 10% các chủng tộc khác, 7% da màu, 1% người Mỹ da đỏ

Xếp hạng của U.S. News: 3 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

8. University of Nevada, Las Vegas

Chỉ số đa dạng: 0,76

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 33% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 26% da trắng, 16% người Châu Á, 12% các chủng tộc khác, 9% da màu, 1% thuộc đảo Thái Bình Dương

Xếp hạng của U.S. News: 285 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

7. Đại học San Francisco

Chỉ số đa dạng: 0,76

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Nhân khẩu học của sinh viên: 27% người Châu Á, 24% da trắng, 21% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 10% các chủng tộc khác, 7% da màu, 1% thuộc đảo Thái Bình Dương

Xếp hạng của U.S. News: 105 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

6. Andrews University (MI)

Chỉ số đa dạng: 0,77

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 25% da trắng, 18% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 17% da màu, 13% người Châu Á, 8% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 299 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

5. CUNY—Brooklyn College (NY)

Chỉ số đa dạng: 0,77

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á/ người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 26% da trắng, 24% người Châu Á, 24% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 20% da màu, 3% các chủng tộc khác

Xếp hạng của U.S. News: 63 (đồng hạng), BXH các trường Đại học khu vực phía Bắc

 

4. Hawaii Pacific University

Chỉ số đa dạng: 0,77

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 29% da trắng, 19% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 18% người Châu Á, 18% các chủng tộc khác, 6% da màu, 2% thuộc đảo Thái Bình Dương, 1% người Mỹ gốc Ấn

Xếp hạng của U.S. News: 64 (đồng hạng), BXH các trường Đại học khu vực phía Tây

 

3. Holy Names University (CA)

Chỉ số đa dạng: 0,77

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Mỹ gốc Tây Ban Nha

Các nhóm sinh viên: 33% người Mỹ gốc Tây Ban Nha, 17% da màu, 11% người Châu Á, 11% các chủng tộc khác, 11% da trắng, 1% thuộc đảo Thái Bình Dương

Xếp hạng của U.S. News: 50 (đồng hạng), BXH các trường Đại học khu vực phía Tây

 

2. University of Hawaii at Hilo

Chỉ số đa dạng: 0,77

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: các chủng tộc khác

Các nhóm sinh viên: 35% các chủng tộc khác, 20% da trắng, 16% người Châu Á, 16% gốc Tây Ban Nha, 8% thuộc đảo Thái Bình Dương, 1% người Mỹ gốc Ấn, 1% da màu

Xếp hạng của U.S. News: 285 (đồng hạng), BXH các trường Đại học Quốc gia

 

1. Chaminade University of Honolulu (HI)

Chỉ số đa dạng: 0,79

Nhóm sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất: người Châu Á

Các nhóm sinh viên: 29% người Châu Á, 21% thuộc đảo Thái Bình Dương, 13% các chủng tộc khác, 12% gốc Tây Ban Nha, 11% da trắng, 2% da màu

Xếp hạng của U.S. News: 20, BXH các trường Đại học khu vực phía Tây

(Sarah Wood | Ngày 11 tháng 1 năm 2023)

 

VLAB lược dịch

 

Link bài viết: https://www.usnews.com/education/best-colleges/slideshows/see-the-most-diverse-national-universities?onepage